Detta tycker redaktörer om Drupal – Enkätresultat

Under hösten skickades en enkät ut till 250 redaktörer i Drupal. Till alla er som tog er tiden och svarade vill vi börja med att säga tack. Totalt svarade 95 redaktörer. Alla svar var anonyma och två tredjedelar av svaren kom från webbredaktörer. I detta blogginlägg följer en sammanfattning av vad som kom in via enkäten. Alla diagram visar procent av svarande om inget annat anges.

Utvärdering Webbutvecklingsprojektet

Enkäten började med tre frågor om utvärdering om webbutvecklingsprojektet. Dessa är med i slutrapporten till Webbutvecklingsprojektet och är inget som kommer tas upp i detta blogginlägg. Här och nu vill vi tacka alla som tog sig tid att svara.

Många sällananvändare

Många svaranden lägger en mindre del av sin tjänst på webbarbete, vilket är helt naturligt sett till hur organisationen ser ut. Fem procent av de svarande jobbar heltid med webbarbete (81-100 procent). En förhoppning är att detta antal ska växa på sikt.

Webbredaktörer ska enligt Policy för webbarbete ta ett större ansvar för webbarbete. Därför är det anmärkningsvärt att 15 svarande webbredaktörer lägger 0-20 procent av sin arbetstid på webbarbete. Här behöver vi centralt öka vår kunskap om förutsättningar och gemensamt öka förståelsen kring behovet att lägga mer tid på webben, för att hålla en hög och god kvalité samt följa lagar och regler. Webbredaktörerna har ett större ansvar, viktigt att såväl redaktören som dess chef är medveten om vad det innebär för tjänsten.

Drupal – effektivt och användarvänligt

Enkäten visar att 86 procent tycker Drupal är användarvänligt och effektivt. En majoritet behöver också lägga mindre tid i Drupal jämfört med InfoGlue för att göra en likvärdig uppgift.

Detta var glädjande siffror och en bra utgångspunkt för framtida förvaltning. Förhoppningen är att detta, genom fortbildning och teknisk utveckling, kommer bli bättre på sikt.

Vad fungerar dåligt

De redaktörer som ansåg det att det inte var effektivt eller användarvänligt ombads skriva varför. I fritextsvaren fanns det några övergripande teman kring vad som anses fungera dåligt.

  • Vana redaktörer med ett webbkunnande som använt Infoglues öppenhet är inte nöjda med hur Drupal fungerar. Exempelvis HTML-kodläge, vilket inte är tillgängligt i Drupal.
  • Problem med bildhantering är något som återkommer i flera svar på något som gör verktyget ineffektivt och oanvändarvänligt.
  • Flera angav att det är svårjobbat på grund av att de måste lära sig ett nytt system.

Information och kommunikation

Det är alltid en balansgång att hitta rätt mängd och att rätt saker kommuniceras. Ett område som vi centralt behöver bli bättre på, tillsammans med redaktörer i verksamheterna.

Många webbredaktörer läser denna blogg flitigt. Men var femte användare tar inte del av kommunikationsenhetens huvudkanal för information om webbarbete. Detta är problematiskt. Det innebär att ansvaret ligger på ansvarig webbredaktör att informera sina redaktörer, vilket inte fungerar ordentligt.

Redaktörerna föredrar att få information skriftligt, skickad direkt till dem. Där de inte själva aktivt måste söka upp informationen. Det finns ett behov hos redaktörer att i efterhand kunna söka fram information och att antalet kommunikationskanaler minskar. Att minska antalet kanaler är därför viktigt.

Redaktörerna ombads välja 1-3 svar. Totalt gavs 224 svar. Diagrammet visar antalet röster, och inte procent. De fem alternativen till vänster representerar skriftlig information och de fyra till höger muntlig.

Vad och hur kommunikation och information ska skickas ut är avgörande. Det här är ett område som vi på kommunikationsenheten kommer att jobba aktivt med att förbättra, för att fler ska ta del av information och kommunikation. Samtidigt behöver det finnas återkommande muntlig kommunikation, där möjligheten till dialog är mycket bättre.

Webbsupport

En majoritet av redaktörerna, sex av tio, tycker att webbsupporten ger den hjälp de behöver. 15 procent tycker inte det.

Webbsupporten har under webbutvecklingsprojektet förändrats både i arbetssätt, process och i bemanning. Utöver webbsupportgruppen har även flera andra redaktörer på kommunikationsenheten under perioder jobbat mycket med support.

Inför och efter lanseringen var trycket på webbsupport och behovet från redaktörerna mycket stort. Resurserna, antalet arbetade timmar, täckte inte detta behov. Trots detta ansåg sex av tio redaktörer att webbsupporten gav bra eller mycket bra hjälp. Det är en bra grund att stå på inför framtida utveckling av webbsupport.

Vad fungerar dåligt

Även här ombads de som inte var nöjda att exemplifiera vad som inte fungerade. De tre övergripande områdena där missnöje fanns var kring

  • En väg in för alla frågor kopplade till webb (oberoende vilket system eller innehåll frågan har)
  • Mer resurser och snabbare svar
  • Ha direktkontakt med webbsupporten (via telefon/teams chatt)

Önskad funktionalitet och förbättringar

Det är tydligt att redaktörernas bild av vad som skulle lanseras och levereras i Drupal skiljer sig stort från det som faktiskt levererades. Ett stort antal funktioner som fanns i InfoGlue finns inte i Drupal. Vissa kommer inte tillbaka, andra är nedprioriterade och planeras att utvecklas senare. Detta är ett återkommande klagomål från redaktörer som tycker att Drupal är ett steg tillbaka jämfört med InfoGlue.

Under webbutvecklingsprojektet har det också kommunicerats ut att funktionalitet ska finnas på plats, som ännu inte finns. Det har ökat på förväntningarna och missnöjet blev större när den färdiga produkten inte lever upp till löftena.

På fritextsvaren syns en frustration hos redaktörerna att saker som anses vara grundläggande funktionalitet inte är på plats. Svaren som är en lång önskelista kommer tas med i prioriteringsarbetet kring vidareutveckling av Drupal.

Detta är saker som förvaltningen är väl medvetna om. Här är det viktigt att vi som jobbar centralt med förvaltningen blir bättre på att förklara och publicera vilka beslut som tas och på vilka grunder.

Vad händer nu?

Svaren är viktiga för oss i förbättringsarbetet kring webben. Mycket av det som framkom i svaren är saker vi själva identifierat som problemområden och saker vi arbetar med att försöka förbättra.

Alla svar och synpunkter kommer eller ska inte genomföras. Beroende på de förutsättningar som finns. Utifrån svaren kan vi fokusera på vissa delar och förbättra dessa, med målet att alla som arbetar med webb får en bättre arbetssituation.

Nu har vi samlat in synpunkter och sammanställt dem. Under början på nästa år kommer vi presentera aktiviteter och förändringar som baseras bland annat på dessa svar.

För att kunna följa upp hur webbarbetet fungerar kommer en enkät skickas ut ungefär en gång per termin.

Tack för i år

Till sist vill vi tacka alla för ett oerhört bra jobb med den nya webben! Vi vet att det varit påfrestande för många av er. Den webb vi tillsammans levererade ska vi vara stolta över.

Nu önskar vi att ni får en bra julledighet, så ses vi 2021!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *